top of page

Refund Policy

 
ביטול העסקה:
ביטול עסקה ייעשה תוך 30 ימים מיום הרכישה במידה והמוצר נשאר סגור באריזתו וללא שימוש.

  1. הודעת ביטול ניתן למסור במייל info@invent.co.il או בטלפון 0723943500. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר ההזמנה של הצרכן. אם ההודעה נמסרת בע"פ יש למסור את מספר ההזמנה ופרטי המזמין.

  2. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן או ישלם דמי החזרה אשר ייקבע על ידי החברה.

  3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול. כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יחזור לבית העסק על חשבון החברה.

  4. המוצר יחזור ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

  5. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.

  6. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאי העסק לדורש מהצרכן להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול. הצרכן יציג לפני החברה אחד מהמסמכים המפורטים בחוק.

  7. במידה והלקוח אינו מרוצה ממניעת הריחות ניתן יהיה לבצע ביטול עסקה תוך 30 ימים מיום ההתקנה במידה וההתקנה בוצעה ע"י טכנאי החברה. בהתקנה עצמית אין אפשרות לביטול עסקה.

  8. החזרה של מוצר שנרכש באתר ניתן לבצע תוך 30 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח. החלפה של מוצר שנרכש באתר ניתן לבצע תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח.

  9.  אחרי יותר מ 14 יום, יינתן זיכוי מלא על המוצר לא כולל את עלות המשלוח. 

 

* בכל מקרה ביטול עסקה לא יתאפשר בחלוף 3 חודשים מיום ביצוע העסקה.
  

 

bottom of page